મંદિર-મસ્જીદ

મંદિર-મસ્જીદ કી ક્યું હૈ યે ધમાલ…
વાહ…વાહ…

મંદિર-મસ્જીદ કી ક્યું હૈ યે ધમાલ…
વાહ…વાહ…

ACP- સુરક્ષીત કાલે મેરે બાલ, વેસમોલને કીયા કમાલ…

——————————————————————————————————————————

અને છેલ્લે છેલ્લે…

Que – જ્યારે આફ્રિકાની સ્ત્રીઓ સાંભળે નહિં તો એને શું કહેવાય?

Ans- BLACK-BEHRY 😉

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: